回到顶部

传统经典

《百家姓》
2016-11-24 12:52:52   来源:    点击:

百家姓

Zhào Qián Sūn Lǐ

Zhōu Zhèng Wáng

   

   

Féng Chén Chǔ Wèi

Jiǎng Shěn Hán Yáng

   

   

Zhū Qin Yoú

Shi Zhāng

   

   

Kǒng Cáo Yán Huà

Jīn Wèi Táo Jiāng

   

   

Xiè Zōu

Bǎi() Shuǐ Dòu Zhāng

   

   

Yún Pān

Fàn Péng Láng

   

   

Wéi Chāng

Miáo Fèng Huā Fāng

   

   

Rén Yuán Liǔ

Fēng Bào Shǐ Táng

   

   

Fèi() Lián Cén Xuē

Léi Tāng

   

   

Téng Yīn Luó

Hǎo ān Cháng

   

   

(Yuè) Shí

Biàn Kāng

   

   

Yuán

Mèng Píng Huáng

   

   

Xiāo Yǐn

Yáo Shào Zhàn Wāng

   

   

Máo

Bèi Míng Zāng

   

   

Chéng Dài

Tán Sòng Máo Páng

   

   

Xióng Shū

Xiàng Zhù Dǒng Liáng

   

   

Ruǎn Lán Mǐn

Qiáng

   

   

Jiǎ Lóu Wēi

Jiāng Tóng Yán Guō

   

   

Méi Shèng Lín Diāo

Zhōng Qiū Luò

   

   

Gāo Xià Cài Tián

Fán Líng Huò

   

   

Wàn Zhī

Zǎn Guǎn

   

   

Jīng Fáng Qiú Miào

Gān Xiè Yīng Zōng

   

   

Dīng Xuān Féi Dèng

Shàn Háng Hóng

   

   

Bāo Zhū Zuǒ Shí

Cuī Niǔ Gōng

   

   

Chéng Xíng Huá

Péi Róng Wēng

   

   

Xún Yáng Huì

Zhēn Jiā Fēng

   

   

Ruì Chǔ Jìn

Bǐng Sōng

 羿  

   

Jǐng Duàn

Jiāo Gōng

   

   

Kuí(Wěi) Shān

Chē Hóu Péng

   

   

Quán Bān Yǎng

Qiū Zhòng Gōng

   

   

Nìng Qiú Luán Bào

Gān Tǒu Róng

   

   

Liú

Jǐng Zhān Shù Lóng

   

   

Xìng Sháo

Gào

   

   

Yìn Bái Huái

Tái Cóng è

 宿  怀

   

Suǒ Xián Lài

Zhuó Lìn Méng

   

   

Chí Qiáo Yīn

Nài Cāng Shuāng

   

   

Wén Shēn Dǎng Zhái

Tán Gòng Láo Páng

   

   

Shēn

Rǎn Zǎi Yōng

   

   

Sāng Guì

Niú Shòu Tōng

   

  寿 

Biān Yān

Jiá Shàng Nóng

   

   

Wēn Bié Zhuāng Yàn

Chái Yán Chōng

   

   

Lián

Huàn ài Róng

   

   

Xiàng Shèn

Liào Zhōng

   

   

Héng

Gěng Mǎn Hóng

   

   

Kuāng Guó Wén Kòu

Guǎng Quē Dōng

   

广   

ōu Shū

Yuè Kuí Lóng

   

   

Shī Gǒng Shè Niè

Cháo Gōu áo Róng

   

   

Lěng Xīn Kàn

(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng

   

   

Zēng Shā Niè

Yǎng Féng

   

   

Cháo Guān Kuǎi Xiāng

Zhā Hòu Jīng Hóng

   

   

Yóu Zhú Quán

(Gài) Huán Gōng

   

   

Mòqí Sīmǎ

Shàngguān ōuyáng

万俟 司马

上官 欧阳

Xiàhóu Zhūgě

Wénrén Dōngfāng

夏侯 诸葛

闻人 东方

Hèlián Huángfǔ

Yùchí Gōngyáng

赫连 皇甫

尉迟 公羊

Tántái Gōngyě

Zōngzhèng Púyáng

澹台 公冶

宗政 濮阳

Chúnyú Chányú

Tàishū Shēntú

淳于 单于

太叔 申屠

Gōngsūn Zhòngsūn

Xuānyuán Línghú

公孙 仲孙

轩辕 令狐

Zhōnglí Yǔwén

Zhǎngsūn Mùróng

钟离 宇文

长孙 慕容

Xiānyú Lǘqiū

Sītú Sīkōng

鲜于 闾丘

司徒 司空

Qíguān Sīkòu

Zhǎng Zǐchē

丌官 司寇

  子车

Zhuānsūn Duānmù

Wūmǎ Gōngxī

颛孙 端木

巫马 公西

Qīdiāo Yuèzhèng

Rǎng Gōngliáng

漆雕 

壤驷 公良

Tuòbá Jāgǔ

Zǎifǔ Gǔliáng

拓跋 夹谷

 谷梁

Jìn Chǔ Yán

Yān Qīn

   

   

Duàngān Bǎilǐ

Dōngguō Nánmén

段干 百里

东郭 南门

Hūyán Guī Hǎi

Yángshé Wēishēng

呼延  

羊舌 微生

Yuè Shuài Gōu Kòng

Kuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín

   

   

Liángqiū Zuǒqiū

Dōngmén Xīmén

梁丘 左丘

东门 西门

Shāng Móu Shé Nài()

Shǎng Nángōng

   

  南宫

Qiáo

Nián ài Yáng Tóng

   

   

Dìwǔ Yán

Bǎi Jiā XìngZhōng

第五  

《百家姓》终

百家姓排名2016

王,李,张,刘,陈,杨,黄,吴,赵,周,
徐,孙,马,朱,胡,林,郭,何,高,罗,
郑,梁,谢,宋,唐,许,邓,冯,韩,曹,
曾,彭,萧,蔡,潘,田,董,袁,于,余,
叶,蒋,杜,苏,魏,程,吕,丁,沈,任,
姚,卢,傅,钟,姜,崔,谭,廖,范,汪,
陆,金,石,戴,贾,韦,夏,邱,方,侯,
邹,熊,孟,秦,白,江,阎,薛,尹,段,
雷,黎,史,龙,陶,贺,顾,毛,郝,龚,
邵,万,钱,严,赖,覃,洪,武,莫,孔。

百家姓小知识:


 

《百家姓》是一本关于中文姓氏的书,成书于北宋初。原收集姓氏411个,后增补到504个,其中单姓444个,复姓60个。

《百家姓》的次序不是按姓氏人口实际排列。“赵钱孙李”成为《百家姓》前四姓是因为百家姓形成于宋朝的吴越塘地区,故而宋朝皇帝的赵氏、吴越国国王钱氏、吴越国王钱俶正妃孙氏以及南唐国王李氏成为百家姓前四位。

《百家姓》采用四言体例,句句押韵,虽然它的内容没有文理,但读来顺口,易学好记,与《三字经》《千字文》并称“三百千”,是中国古代幼儿的启蒙读物,《百家姓》很具实用性,熟悉它,于古于今都是有裨益的。《百家姓》是中国独有的文化现象,流传至今,影响极深:它所辑录的几个姓氏,体现了中国人对宗脉与血缘的强烈认同感。

姓氏文化,或谱牒文化,是中国文化的重要组成部分。中国人是世界上“寻根意识”最重的族群。《百家姓》在历史的衍化中,为人们寻找宗脉源流,建立血亲意义上的归属感,帮助人们认识传统的血亲情结,提供了重要的文本依据。它是中国人认识自我与家族来龙去脉不可缺少的文化文献基础蓝本。2009年,《百家姓》被中国世界纪录协会收录为中国最早的姓氏书。